مستند جهان طبیعی Natural World محصول سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۲ انگلیس است که در ۲۲ قسمت به مکانهای مختلف این کره پهن آور، خانه‌ی ما ” زمین ” سفرکرده و از همه مان های جذاب و قایع روزگار فیلم برداری میکند تا به مانشان دهد که در مکان هایی که ما فکرشو نمیکنیم چه میگذرد.