Tagged: کلیپ نجومی

_7e92133c-c980-11e5-9175-b0581234e99b 0

فعالیتهای مغناطیسی خورشید

بیگ بنگ: ناسا نخستین مدل ویدئوی از رفتار میدان مغناطیسی خورشیدی را به نمایش گذاشت. این ویدئو نیز به نمایش خطوط مغناطیسی نامرئی پرداخته که در آن خورشید به شکل حجمی از انرژی رشته...