Tagged: ویدئوی نجومی

0

جوشکاری در فضا

بیگ بنگ: جوشکاری در فضا به چه روشی انجام می شود؟ آیا ابزارآلاتی که در زمین جوشکاری شده اند، با قرارگیری در موقعیت فضا دچار مشکل می شوند؟ ترجمه: امیر سلیمانی/ سایت بیگ بنگ...